Privacy Statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor en Financieel Adviseur omgaan met uw persoonsgegevens.

Makelaardij

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt  


U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- de reden van koop of huur
- gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
- overige informatie die u aan ons verstrekt 


Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor? 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  


Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 


Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privacy Statement

Financieel Adviseur 

Wie zijn we? 
Meer Advies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan het Noordeinde 33, 2371 CM te ROELOFARENDSVEEN en u kunt ons bereiken op telefoonnummer: 071-3319019, ons e-mailadres is: info@meer-advies.nl

Waarom dit statement? 
We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Wij nemen de verwerking van uw gegevens erg serieus en mocht u na het lezen van dit document nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


1. Soorten gegevens 
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie;

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.


2. Doelen van de verwerking van gegevens
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.


3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 
3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.


4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.


5. Informatie, wijziging en bezwaar 
5.1 U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- of wij uw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken?
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens?
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;  
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.


6. Beveiliging van uw gegevens 
6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.


7. Verstrekken van gegevens aan derden 
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
- schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.


8. Wijzigingen van de Privacy statement 
8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.


9. Klachtrecht 
9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.